Cơ cấu Chi hội Sứ thái TP. Tân An

IMG_0776

 

Nhiệm vụ của Hội:

1/ Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

2/ Xây dựng đề án phát triển nhằm giúp hội viên thu hút vốn, viện trợ của các tổ chức liên quan.

3/ Tăng cường liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước để tạo nguồn vốn cho hội viên phát triển sản xuất kinh doanh.

4/ Thiết lập và phát triển quan hệ với các hội khác trong và ngoài tỉnh trên cơ sở cùng có lợi để phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm của Hội.

Quyền hạn của Hội:

1/ Trong trường hợp cần thiết, Hội có quyền thay mặt cho Hội viên đàm phán, ký kết thỏa thuận với các tổ chức kinh tế khác trong và ngoài nước trong lĩnh vực có liên quan.

2/ Tham gia các tổ chức quốc tế có liên quan sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

3/ Tập hợp những kiến nghị của hội viên để đề bạt với cơ quan quản lý nhà nước xây dựng phương hướng phát triển trong lĩnh vực của Hội.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s